برندگان جشنواره هفته هفت میلیونی ست

قرعه کشی جشنواره هفته هفت میلیونی انجام شد و برندگان تعیین شدند.

لیست برندگان جشنواره در ادامه آورده شده است.

 

جوایز برندگان، به شرح زیر است.

  • نفر اول برنده 20 برابر امتیاز کسب شده تا سقف چهار میلیون تومان
  • نفرات دوم تا پنجم برنده 10 برابر امتیاز کسب شده تا سقف پانصد هزار تومان
  • نفرات ششم تا بیست و پنجم برنده معادل امتیاز کسب شده تا سقف پنجاه هزار تومان
لیست برندگان
نفر اول

09911412XXX
نفرات دوم تا پنجم

09132272XXX
09141553XXX
09151778XXX
09214837XXX
نفرات ششم تا بیست و پنجم

09125806XXX
09123602XXX
09125629XXX
09903978XXX
09358980XXX
09125658XXX
09131004XXX
09192506XXX
09125620XXX
09364219XXX
09125644XXX
09133642XXX
09117057XXX
09125814XXX
09389595XXX
09124723XXX
09148388XXX
09193287XXX
09102123XXX
09123273XXX