برندگان جشنواره بومرنگ

در جشنواره بومرنگ، به ازای هر تراکنش پرداخت قبض، عوارض آزادراه، طرح ترافیک، خلافی خودرو و موتور، کرایه تاکسی، شارژ کارت شهروندی، شارژ سیم کارت و بسته اینترنت، امتیاز بگیرید و هر روز یکی از 10 برنده‌ای باشید که کل مبلغ پرداختی خودشون رو تا 100 هزار تومان دریافت می‌کنن!

برندگان باید نام خود را طی یک هفته در دایرکت صفحه اینستاگرام ست اعلام نمایند! 

برندگان روز شصت و هفتم جشنواره بومرنگ
جمعه بیست و هفتم دی
(پایان جشنواره)

0912-5450XXX
0919-7227XXX
0912-8514XXX
0918-6012XXX
0919-1246XXX
0919-7395XXX
0919-2022XXX
0917-3517XXX
0937-8884XXX
0912-2686XXX
0912-7249XXX
0902-0321XXX
0990-2609XXX
0912-7103XXX
0912-4108XXX
0913-2413XXX
0919-6788XXX
0936-4263XXX
0916-0107XXX
0990-0393XXX

15000ریال
5000ریال
1000000ریال
1000000ریال
1000000ریال
440000ریال
1000000ریال
1000000ریال
574000ریال
1000000ریال
100000ریال
841200ریال
1000000ریال
1000000ریال
5000ریال
1000000ریال
1000000ریال
1000000ریال
20000ریال
722000ریال

برندگان روز شصت و ششم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه بیست و ششم دی

0913-5803XXX
0903-9465XXX
0915-9679XXX
0913-8835XXX
0936-4194XXX
0912-5167XXX
0919-1501XXX
0933-4451XXX
0936-4902XXX
0935-3713XXX
0914-6756XXX
0912-5132XXX
0939-5397XXX
0935-9269XXX
0933-3243XXX
0911-3730XXX
0990-5361XXX
0915-5251XXX
0912-1083XXX
0935-4225XXX

1000000ریال
1000000ریال
700000ریال
300000ریال
576000ریال
1000000ریال
83930ریال
1000000ریال
1000000ریال
350000ریال
830000ریال
686000ریال
205000ریال
646000ریال
868000ریال
1000000ریال
199000ریال
1000000ریال
600000ریال
40000ریال

برندگان روز شصت و پنج جشنواره بومرنگ
چهارشنبه بیست و پنجم دی

0914-1571XXX
0912-6765XXX
0913-1130XXX
0912-2116XXX
0919-1872XXX
0917-9145XXX
0930-7303XXX
0916-6293XXX
0919-1420XXX
0912-7509XXX
0912-5228XXX
0901-3890XXX
0919-2843XXX
0918-9393XXX
0913-3562XXX
0935-6574XXX
0937-8147XXX
0914-6756XXX
0939-7673XXX
0910-7422XXX

198000ریال
334000ریال
5000ریال
1000000ریال
1000000ریال
30000ریال
1000000ریال
1000000ریال
1000000ریال
1000000ریال
40000ریال
1000000ریال
530000ریال
1000000ریال
725000ریال
321550ریال
200000ریال
404000ریال
453000ریال
354250ریال

برندگان روز شصت و چهارم جشنواره بومرنگ
سه شنبه بیست و چهارم دی

0912-3449XXX
0910-4737XXX
0990-0993XXX
0936-9150XXX
0918-3425XXX
0912-2102XXX
0922-4352XXX
0914-8300XXX
0916-8290XXX
0903-4797XXX
0918-4343XXX
0990-5284XXX
0917-3122XXX
0930-7486XXX
0913-0333XXX
0919-5779XXX
0912-2251XXX
0918-6452XXX
0935-6391XXX
0901-9436XXX

100,000ریال
20,000ریال
110,000ریال
20,000ریال
40,000ریال
138,000ریال
20,000ریال
100,000ریال
64,000ریال
20,000ریال
21,400ریال
37,440ریال
100,000ریال
20,000ریال
200,000ریال
15,000ریال
50,000ریال
60,000ریال
160,000ریال
60,000ریال

برندگان روز شصت و سوم جشنواره بومرنگ
دوشنبه بیست و سوم دی

0912-6081XXX
0930-6768XXX
0919-2808XXX
0937-2796XXX
0922-3803XXX
0903-6019XXX
0912-0331XXX
0991-6662XXX
0914-4463XXX
0913-8104XXX
0916-0869XXX
0918-5807XXX
0937-5764XXX
0930-8622XXX
0935-4003XXX
0918-3486XXX
0916-8077XXX
0919-7575XXX
0912-3958XXX
0918-6404XXX

1000000ریال
193200ریال
138000ریال
673000ریال
20000ریال
130000ریال
100000ریال
20000ریال
975000ریال
1000000ریال
892800ریال
450000ریال
27250ریال
600000ریال
92000ریال
1000000ریال
1000000ریال
81000ریال
1000000ریال
50000ریال

برندگان روز شصت و دوم جشنواره بومرنگ
یکشنبه بیست و دوم دی

0921-0493XXX
0912-4897XXX
0912-7439XXX
0916-6129XXX
0919-6941XXX
0910-8383XXX
0905-5201XXX
0937-1161XXX
0935-4222XXX
0913-2069XXX
0939-1539XXX
0905-7870XXX
0912-3094XXX
0911-2709XXX
0912-7079XXX
0912-7270XXX
0913-9772XXX
0919-1908XXX
0913-2836XXX
0910-6598XXX

207,000ریال
150,000ریال
1,000,000ریال
320,000ریال
402,210ریال
1,000,000ریال
725,400ریال
1,000,000ریال
150,000ریال
50,000ریال
20,000ریال
47,960ریال
10,000ریال
862,400ریال
1,000,000ریال
75,000ریال
50,000ریال
351,500ریال
70,000ریال
222,360ریال

برندگان روز شصت و یکم جشنواره بومرنگ
شنبه بیست و یکم دی

0922-0723XXX
0937-4947XXX
0991-0204XXX
0992-7961XXX
0992-4529XXX
0912-5219XXX
0992-8718XXX
0990-4802XXX
0936-4128XXX
0990-1527XXX
0911-8176XXX
0992-4917XXX
0918-9455XXX
0990-5561XXX
0918-2698XXX
0938-9952XXX
0990-0219XXX
0916-8700XXX
0992-4950XXX
0939-1757XXX

1000000ریال
1000000ریال
1000000ریال
20000ریال
45000ریال
90000ریال
50000ریال
1000000ریال
167000ریال
1000000ریال
20000ریال
1000000ریال
20000ریال
1000000ریال
5000ریال
695000ریال
600000ریال
240000ریال
100000ریال
40000ریال

برندگان روز شصتم جشنواره بومرنگ
جمعه بیستم دی

0912-4768XXX
0992-8833XXX
0912-8633XXX
0914-5131XXX
0918-4992XXX
0912-5281XXX
0919-7435XXX
0905-0831XXX
0916-3106XXX
0939-5179XXX
0912-5042XXX
0911-1825XXX
0914-4828XXX
0910-5467XXX
0918-1601XXX
0938-1043XXX
0912-7450XXX
0936-7239XXX
0910-1957XXX
0935-2121XXX

207,000ریال
150,000ریال
1,000,000ریال
320,000ریال
402,210ریال
1,000,000ریال
725,400ریال
1,000,000ریال
150,000ریال
50,000ریال
20,000ریال
47,960ریال
10,000ریال
862,400ریال
1,000,000ریال
75,000ریال
50,000ریال
351,500ریال
70,000ریال
222,360ریال

برندگان روز پنجاه و نهم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه نوزدهم دی

0935-2515XXX
0912-5479XXX
0939-6041XXX
0905-4281XXX
0919-4269XXX
0933-4245XXX
0936-7276XXX
0913-1016XXX
0912-2599XXX
0916-4413XXX
0905-9725XXX
0938-4747XXX
0914-6503XXX
0912-5185XXX
0911-9635XXX
0937-4232XXX
09144-613XXX
0912-2195XXX
0912-1403XXX
0919-8978XXX

600,000ریال
40,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
193,200ریال
345,000ریال
67,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000 ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
250,000ریال
476,500ریال
600,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز پنجاه و هشتم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه هجدهم دی

0914-8838XXX
0935-9412XXX
0912-2515XXX
0913-8722XXX
0903-8207XXX
0912-7545XXX
0911-6152XXX
0933-7073XXX
0916-9110XXX
0916-9671XXX

1,000,000ریال
43,600ریال
1,000,000ریال
814,000ریال
60,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
60,000ریال
200,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز پنجاه و هفتم جشنواره بومرنگ
سه شنبه هفدهم دی

0914-1151XXX
0938-8179XXX
0914-5692XXX
0912-2102XXX
0918-8687XXX
0935-6006XXX
0913-1277XXX
0935-9598XXX
0919-7344XXX
0913-6911XXX

1,000,000ریال
20,000ریال
60,000ریال
172,500ریال
917,000ریال
100,000ریال
1,000,000ریال
458,000ریال
603,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز پنجاه و ششم جشنواره بومرنگ
دوشنبه شانزدهم دی

0918-7646XXX
0990-9354XXX
0914-6045XXX
0935-3772XXX
0916-6026XXX
0939-2244XXX
0919-1505XXX
0912-8455XXX
0916-6511XXX
0935-7478XXX

34,400ریال
100,000ریال
300,000ریال
1,000,000ریال
402,210ریال
603,300ریال
600,000ریال
1,000,000ریال
800,000ریال
144,000ریال

برندگان روز پنجاه و پنجم جشنواره بومرنگ
یکشنبه پانزدهم دی

0937-8264XXX
0919-7717XXX
0991-5822XXX
0933-1766XXX
0901-9008XXX
0911-5611XXX
0916-8461XXX
0912-2401XXX
0914-8792XXX
0917-7280XXX

10,000ریال
600,000ریال
10,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
10,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
400,000ریال

برندگان روز پنجاه و چهارم جشنواره بومرنگ
شنبه چهاردهم دی

0916-2989XXX
0918-4813XXX
0935-4621XXX
0914-8313XXX
0936-7200XXX
0922-8546XXX
0991-9866XXX
0921-4720XXX
0910-5946XXX
0914-6084XXX

10,000ریال
1,000,000ریال
889,582ریال
1,000,000ریال
600,000ریال
10,000ریال
1,000ریال
10,000ریال
201,650ریال
10,000ریال

برندگان روز پنجاه و سوم جشنواره بومرنگ
جمعه سیزدهم دی

0991-7339XXX
0933-6777XXX
0912-5775XXX
0912-7592XXX
0939-2943XXX
0914-0277XXX
0912-6169XXX
0914-9130XXX
0911-6437XXX
0901-4147XXX

10,000ریال
10,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
100,000ریال
1,000,000ریال
50,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
103,500ریال

برندگان روز پنجاه و دوم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه دوازدهم دی

0992-6774XXX
0936-0508XXX
0922-6642XXX
0937-5105XXX
0912-3210XXX
0917-6682XXX
0991-9384XXX
0919-3811XXX
0918-9325XXX
0915-5195XXX

10000ریال
235000ریال
10000ریال
166000ریال
500000ریال
600000ریال
10000ریال
190000ریال
288850ریال
1000000ریال

برندگان روز پنجاه و یکم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه یازدهم دی

0912-2136XXX
0913-3934XXX
0912-7221XXX
0912-4268XXX
0936-6759XXX
0919-4285XXX
0937-3606XXX
0916-6543XXX
0919-2974XXX
0935-3713XXX

1,000,000ریال
319,000ریال
502,000ریال
1,000,000ریال
405,000ریال
586,500ریال
103,500ریال
50,000ریال
1,000,000ریال
500,000ریال

برندگان روز پنجاهم جشنواره بومرنگ
سه شنبه دهم دی

0936-8269XXX
0920-7751XXX
0936-1720XXX
0933-5777XXX
0916-3182XXX
0912-2524XXX
0902-2401XXX
0902-5546XXX
0914-5733XXX
0912-6107XXX

1,000,000ریال
900,000ریال
1,000,000ریال
50,000ریال
900,000ریال
390,750ریال
80,000ریال
10,000ریال
1,000,000ریال
690,000ریال

برندگان روز چهل و نهم جشنواره بومرنگ
دوشنبه نهم دی

0912-2527XXX
0913-3072XXX
0991-5233XXX
0918-9620XXX
0912-9155XXX
0936-4073XXX
0901-6753XXX
0992-7558XXX
0917-1137XXX
0937-9176XXX

 

10,000ریال
547,000ریال
100,000ریال
200,000ریال
25,000ریال
700,000ریال
10,000ریال
10,000ریال
800,000ریال
10,000ریال

برندگان روز چهل و هشتم جشنواره بومرنگ
یکشنبه هشتم دی

0912-1497XXX
0912-2505XXX
0916-3068XXX
0914-4058XXX
0935-8393XXX
0937-0254XXX
0919-0318XXX
0910-3122XXX
0937-4542XXX
0901-2398XXX

110,000ریال
608,000ریال
1,000,000ریال
600,000ریال
400,000ریال
262,000ریال
408,000ریال
883,000ریال
943,800ریال
600,000ریال

برندگان روز چهل و هفتم جشنواره بومرنگ
شنبه هفتم دی

0913-2080XXX
0912-4010XXX
0935-1648XXX
0938-2544XXX
0935-9507XXX
0919-6272XXX
0914-4226XXX
0918-1115XXX
0911-3142XXX
0911-5611XXX

1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
20,000ریال
500,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
80,000ریال

برندگان روز چهل و ششم جشنواره بومرنگ
جمعه ششم دی

0912-6017XXX
0919-1150XXX
0912-5392XXX
0916-3090XXX
0937-9764XXX
0918-1701XXX
0913-4231XXX
0911-6030XXX
0919-5157XXX
0912-5470XXX

1000000ریال
600000ریال
1000000ریال
400000ریال
1000000ریال
921000ریال
750000ریال
1000000ریال
1000000ریال
402210ریال

برندگان روز چهل و پنجم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه پنجم دی

0911-7673XXX
0935-9194XXX
0933-5777XXX
0914-4917XXX
0912-6356XXX
0912-6584XXX
0902-2081XXX
0930-1519XXX
0912-2574XXX
0938-6222XXX

346000ریال
1000000ریال
20000ریال
1000000ریال
685000ریال
1000000ریال
828000ریال
1000000ریال
1000000ریال
455400ریال

برندگان روز چهل و چهارم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه چهارم دی

0936-9729XXX
0937-9783XXX
0912-1076XXX
0912-5356XXX
0912-0228XXX
0912-7199XXX
0902-8520XXX
0912-5168XXX
0933-5108XXX
0915-8527XXX

25000ریال
50000ریال
1000000ریال
32000ریال
1000000ریال
265960ریال
160000ریال
1000000ریال
524400ریال
1000000ریال

برندگان روز چهل و سوم جشنواره بومرنگ
سه شنبه سوم دی

0910-9327XXX
0912-3621XXX
0917-1651XXX
0933-4196XXX
0912-2264XXX
0937-1374XXX
0912-7767XXX
0912-9419XXX
0935-5784XXX
0912-2823XXX

105,000ریال
870,000ریال
1,000,000ریال
652,000ریال
1,000,000ریال
900,000ریال
51,750ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز چهل و دوم جشنواره بومرنگ
دوشنبه دوم دی

0918-6184XXX
0937-3478XXX
0912-1033XXX
0917-3514XXX
0936-6663XXX
0912-1232XXX
0912-5543XXX
0918-3745XXX
0917-6441XXX
0905-8469XXX

300,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
200,000ریال
205,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
566,000ریال
200,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز چهل و یکم جشنواره بومرنگ
یکشنبه یکم دی

0919-2124XXX
0903-6212XXX
0916-6090XXX
0914-1807XXX
0912-5939XXX
0912-1598XXX
0919-7738XXX
0912-9305XXX
0914-4084XXX
0914-4081XXX

50,000ریال
251,650ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
420,000ریال
30,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
200,000ریال

برندگان روز چهلم جشنواره بومرنگ
شنبه سی ام آذر
(شگفتانه یلدا)

0912-3161XXX
0936-8136XXX
0912-5901XXX
0919-4395XXX
0912-4249XXX
0918-3565XXX
0933-4615XXX
0990-4104XXX
0912-6526XXX
0915-5127XXX
0919-3186XXX
0912-0391XXX
0921-7323XXX
0910-9321XXX
0919-9748XXX
0922-5436XXX
0912-2453XXX
0919-2106XXX
0918-8558XXX
0939-9126XXX
0912-1443XXX
0918-4452XXX
0915-6382XXX
0912-9496XXX
0912-1328XXX
0937-5464XXX
0912-1161XXX
0912-0323XXX
0933-8161XXX
0914-0277XXX
0912-5306XXX
0913-1260XXX
0919-9612XXX
0913-3644XXX
0933-7073XXX
0914-1143XXX
0919-6101XXX
0935-3331XXX
0930-5296XXX
0912-3895XXX

 

1,000,000ریال
206,000ریال
1,000,000ریال
679,000ریال
70,000ریال
1,000,000ریال
624,000ریال
1,000,000ریال
200,560ریال
672,750ریال
70,000ریال
469,200ریال
20,000ریال
30,000ریال
320,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
200,000ریال
600,000ریال
300,000ریال
623,000ریال
646,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
170,000ریال
915,000ریال
200,000ریال
776,250ریال
276,000ریال
5,000ریال
1,000,000ریال
5,000ریال
30,000ریال
400,000ریال
200,000ریال
50,000ریال
248,000ریال
138,000ریال

برندگان روز سی و نهم جشنواره بومرنگ
جمعه بیست و نهم آذر

0912-5046XXX
0938-6222XXX
0912-2826XXX
0912-3453XXX
0915-7055XXX
0912-3622XXX
0919-6732XXX
0919-1521XXX
0919-1819XXX
0918-6406XXX

86,000ریال
207,000ریال
10,000ریال
20,000ریال
252,000ریال
240,000ریال
200,000ریال
222,360ریال
20,000ریال
150,000ریال

برندگان روز سی و هشتم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه بیست و هشتم آذر

0912-7023XXX
0919-1131XXX
0912-6820XXX
0937-8745XXX
0914-9545XXX
0912-4073XXX
0912-7031XXX
0990-2300XXX
0937-6123XXX
0990-9617XXX

 

1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
400,000ریال
1,000,000ریال
631,000ریال
1,000,000ریال
193,200ریال
20,000ریال
400,000ریال

برندگان روز سی و هفتم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه بیست و هفتم آذر

0936-0823XXX
0939-6487XXX
0939-5289XXX
0916-6048XXX
0991-8228XXX
0992-1514XXX
0937-1207XXX
0939-5595XXX
0919-9036XXX
0937-9573XXX

40,000ریال
50,000ریال
1,000,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
20,000ریال
300,000ریال
20,000ریال
223,450ریال

برندگان روز سی و ششم جشنواره بومرنگ
سه شنبه بیست و ششم آذر

0933-6769XXX
0936-5784XXX
0937-3642XXX
0912-2264XXX
0912-3200XXX
0912-4552XXX
0912-2140XXX
0935-7831XXX
0921-1569XXX
0912-4541XXX

 

1,000,000ریال
100,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال
324,000ریال
150,000ریال
1,000,000ریال
105,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز سی و پنجم  جشنواره بومرنگ
دوشنبه بیست و پنجم  آذر

0919-0677XXX
0912-3127XXX
0912-2264XXX
0914-4007XXX
0930-9898XXX
0921-3652XXX
0921-4274XXX
0912-5075XXX
0911-1349XXX
0918-3619XXX

179,850ریال
409,000ریال
1,000,000ریال
60,000ریال
20,000ریال
50,000ریال
1,000,000ریال
786,600ریال
150,000ریال
400,000ریال

برندگان روز سی و چهارم جشنواره بومرنگ
یکشنبه بیست و چهارم آذر

0990-2X2X6X4
0939-4X6X1X0
0937-1X0X8X2
0939-4X0X1X4
0937-5X7X9X9
0939-8X1X3X6
0919-2X5X6X1
0912-9X8X8X3
0990-2X5X3X7
0937-8X5X1X3

200,000ریال
75,000ریال
20,000ریال
20,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
100,000ریال
193,200ریال
40,000ریال
50,000ریال

برندگان روز سی و سوم  جشنواره بومرنگ
شنبه بیست و سوم  آذر

0912-6X2X5X5
0922-6X9X6X1
0912-5X6X6X1
0914-8X4X9X6
0914-4X7X1X0
0915-1X7X5X0
0912-2X6X3X6
0912-1X1X8X8
0912-8X5X5X9
0935-2X0X7X0

1,000,000ریال
20,000ریال
25,000ریال
882,250ریال
80,000ریال
844,000ریال
615,000ریال
1,000,000ریال
859,050ریال
1,000,000ریال

برندگان روز سی و دوم جشنواره بومرنگ
  جمعه بیست و دوم آذر

0933-9X0X0X2
0939-6X9X2X0
0935-2X0X2X3
0933-7X9X0X2
0903-9X5X3X3
0990-3X1X4X1
0990-1X6X5X9
0992-1X9X5X9
0912-8X0X1X6
0918-6X4X4X0

200,000ریال
240,000ریال
200,000ریال
420,000ریال
240,000ریال
1,000,000ریال
685,000ریال
267,000ریال
448,000ریال
50,000ریال

برندگان روز سی و یکم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه بیست و یکم آذر

0901-1X2X5X6
0901-1X1X1X0
0901-1X7X4X7
0902-1X1X4X0
0902-8X4X1X6
0903-2X2X0X4
0903-2X9X1X4
0903-3X1X6X4
0903-5X8X4X4
0905-5X6X3X1

20,000ریال
1,000,000ریال
400,000ریال
1,000,000ریال
489,000ریال
1,000,000ریال
100,000ریال
1,000,000ریال
316,000ریال
600,000ریال

برندگان روز سی ام جشنواره بومرنگ
  چهارشنبه بیستم آذر

0910-9x2x0x3
0913-1x0x8x0
0912-4x4x8x8
0918-8x2x4x2
0916-3x2x3x6
0912-3x7x0x5
0936-0x6x0x6
0905-8x5x2x4
0912-2x1x3x8
0916-1x9x1x0

210,000ریال
1,000,000ریال
140,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
377,000ریال
45,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز بیست و نهم جشنواره بومرنگ
سه شنبه نوزدهم آذر

0936-6X2X1X7
0935-8X4X8X2
0902-9X7X0X1
0937-1X6X8X7
0912-5X5X6X1
0939-4X9X0X1
0922-0X8X6X6
0914-3X4X7X2
0919-5X6X7X4
0915-6X2X2X5

1,000,000ریال
217,000ریال
1,000,000ریال
636,000ریال
140,000ریال
130,000ریال
52,000ریال
1,000,000ریال
309,800ریال
1,000,000ریال

برندگان روز بیست و هشتم جشنواره بومرنگ
  دوشنبه هجدهم آذر

0991-9X7X7X7
0913-4X2X0X9
0990-7X4X8X4
0990-1X0X2X3
0917-5X8X8X0
0939-1X9X2X0
0937-7X3X1X3
0992-6X8X6X1
0992-3X8X6X8
0937-1X8X0X6

265,960ریال
1,000,000ریال
589,000ریال
55,000ریال
581,000ریال
167,000ریال
300,000ریال
20,000ریال
120,000ریال
100,000ریال

برندگان روز بیست و هفتم جشنواره بومرنگ
یکشنبه هفدهم آذر

0912-0X9X2X6
0921-3X6X2X2
0903-6X5X3X9
0918-6X8X1X8
0938-7X8X4X6
0912-4X1X6X0
0918-4X2X2X8
0912-4X2X1X9
0911-8X3X5X5
0992-1X5X5X0

320,000ریال
50,000ریال
240,000ریال
20,000ریال
909,000ریال
1,000,000ریال
50,000ریال
600,000ریال
1,000,000ریال
242,000ریال

برندگان روز بیست و شش جشنواره بومرنگ
  شنبه شانزدهم آذر

0912-9X0X4X2
0912-6X0X0X6
0991-3X5X1X3
0919-9X8X9X6
0914-1X4X3X6
0935-2X6X0X6
0919-3X7X7X5
0911-2X6X4X6
0912-3X0X9X6
0918-6X5X7X2

80,000 ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
25,000ریال
110,000ریال
115,000ریال
600,000ریال
450,000ریال
338,710ریال
100,000ریال

برندگان روز بیست و پنج جشنواره بومرنگ
جمعه پانزدهم آذر

0917-9X3X7X1
0935-5X6X1X2
0914-4X1X4X6
0922-5X1X6X5
0933-4X2X5X8
0935-8X9X9X9
0914-3X3X5X3
0937-2X6X7X8
0935-9X0X5X6
0912-7X5X0X4

69,760ریال
20,000ریال
20,000ریال
451,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
70,000ریال
345,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال

برندگان روز بیست و چهارم جشنواره بومرنگ
 پنج شنبه چهاردهم آذر

0992-1X9X0X6
0918-1X0X5X3
0938-3X2X5X3
0939-6X5X5X8
0933-2X7X2X4
0990-1X9X0X6
0990-9X3X4X7
0991-2X6X6X4
0935-1X2X0X9
0901-6X6X8X3

45,000ریال
140,000ریال
5,000ریال
5,000ریال
60,000ریال
50,000ریال
50,000ریال
5,000ریال
165,000ریال
251,650ریال

برندگان روز بیست و سه جشنواره بومرنگ
چهارشنبه سیزدهم آذر

0917-8X6X6X4
0901-1X2X2X6
0913-2X6X1X8
0921-1X3X1X0
0990-1X4X4X3
0912-9X3X0X5
0991-9X7X7X7
0913-8X0X0X1
0912-2X6X9X6
0912-3X4X4X0

1,000,000ریال
590,000ریال
60,000ریال
138,000ریال
510,000ریال
205,000ریال
1,000,000ریال
10,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز بیست و دوم جشنواره بومرنگ
 سه شنبه دوازدهم آذر

0913-3X8X1X8
0914-3X8X1X6
0913-3X4X6X0
0912-7X9X6X6
0914-8X0X6X8
0912-6X2X5X5
0912-1X7X4X1
0903-1X7X9X7
0912-5X1X3X5
0919-1X4X3X0

1,000,000ریال
1,000,000ریال
108,000ریال
193,200ریال
417,000ریال
446,500ریال
10,000ریال
55,000ریال
990,000ریال
304,000ریال

برندگان روز بیست و یک جشنواره بومرنگ
دوشنبه یازدهم آذر

0911-9X5X5X1
0933-1X5X9X3
0917-3X4X3X8
0919-3X9X6X1
0911-3X0X8X7
0936-3X6X6X8
0912-4X1X9X4
0918-9X9X6X8
0938-4X7X8X9
0919-5X0X4X1

100,000ریال
276,000ریال
1,000,000ریال
105,000ریال
745,000ریال
241,000ریال
1,000,000ریال
100,000ریال
600,000ریال
110,000ریال

برندگان روز بیستم جشنواره بومرنگ
 یکشنبه دهم آذر

0992-6X8X6X1
0936-6X0X0X6
0935-5X0X0X6
0930-5X8X9X5
0936-8X7X6x6
0935-9X0X6X6
0939-3X0X3X8
0992-3X8X6X8
0922-9X1X9X6
0990-2X7X7X3

120,000ریال
475,000ریال
20,000ریال
288,000ریال
60,000ریال
320,000ریال
278,000ریال
59,000ریال
50,000ریال
10,000ریال

برندگان روز نوزدهم جشنواره بومرنگ
شنبه نهم آذر

0912-6X5X8X2
0912-2X0X5X4
0912-6X9X6X0
0919-8X8X9X7
0912-5X2X0X9
0912-7X9X1X6
0913-3X7X3X2
0917-4X5X9X1
0912-4X6X7X6
0916-6X9X5X7

100,000ریال
170,000ریال
200,000ریال
400,000ریال
616,000ریال
40,000ریال
100,000ریال
1,000,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال

برندگان روز هجدهم جشنواره بومرنگ
 جمعه هشتم آذر

0936-0X2X5X2
0914-7X0X5X6
0913-8X8X3X3
0919-1X3X3X4
0939-4X0X1X4
0919-7X9X1X6
0912-5X5X2X6
0912-6X1X4X5
0919-6X4X2X9
0910-8X3X4X4

20,000ریال
30,000ریال
1,000,000ریال
591,000ریال
100,660ریال
214,000ریال
648,686ریال
85,000ریال
635,000ریال
45,000ریال

برندگان روز هفدهم جشنواره بومرنگ
پنجشنبه هفتم آذر

0916-0X2X6X2
0902-3X1X1X1
0913-3X4X8X8
0935-3X3X6X6
0916-0X2X6X2
0910-6X1X9X0
0922-1X4X7X5
0937-8X8X5X4
0912-7X0X6X7
0912-6X3X9X5

479,600ریال
750,000ریال
931,000ریال
1,000,000ریال
479,600ریال
60,000ریال
10,000ریال
1,000,000ریال
70,000ریال
201,650ریال

برندگان روز شانزدهم جشنواره بومرنگ
 چهارشنبه ششم آذر

0937-0X7X4X4
0921-2X8X7X3
0912-1X9X5x2
0916-3X2X3X6
0912-9X4X8x3
0912-9X2x2X6
0936-6X8X8X5
0912-4X1X0X5
0910-8X5X7X9
0936-8X9X8X0

195,000ریال
315,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
1,000,000ریال
20,000ریال
1,000,000ریال
690,000ریال
820,000ریال

برندگان روز پانزدهم جشنواره بومرنگ
سه شنبه پنجم آذر

0910-6X0X1X3
0912-1X0X7X3
0912-5X2X6X8
0918-7X7X7X2
0919-6X8X0X2
0910-2X5X0X0
0910-0X3X3X6
0918-8X2X3X5
0919-3X7X4X4
0912-8X5X3X0

1,000,000ريال
 20,000 ريال
406,400ریال
 100,000ریال
 105,000 ریال
 10,000ریال
 40,000 ریال
118,000 ریال
10,000 ریال
50,000 ریال

برندگان روز چهاردهم جشنواره بومرنگ
 دوشنبه چهارم آذر

0902-9X7X0X1
0916-9X4X0X6
0930-2X1X3X5
0919-4X6X1X3
0921-3X4X6X9
0937-9X1X1X9
0912-2X4X4X5
0912-1X0X6X2
0935-4X0X5X6
0912-3X0X7X4

400,000 ریال
10,000 ریال
152,600 ریال 
210,000 ریال
456,000 ریال 
180,000 ریال
20,000 ریال 
5,000 ریال 
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال

برندگان روز سیزدهم جشنواره بومرنگ
یکشنبه سوم آذر

0992-3X5X5X6
0903-2X0X3X8
0912-9X1X8X0
0917-1X3X4X8
0912-3X0X3X8
0912-7X7X1X0
0919-7X4X7X3
0936-0X2X5X2
0912-4X5X1X4
0919-4X6X5X7

15,000 ریال
300,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
193,200 ریال
979,100 ریال
1,000,000 ریال
40,000 ریال
40,000 ریال
10,000 ریال

برندگان روز دوازدهم جشنواره بومرنگ
 شنبه دوم آذر

0911-2X3X0X2
0937-8X0X9X4
0921-2X0X3X2
0911-8X3X5X8
0938-7X8X1X8
0910-2X9X2X8
0912-3X0X3X3
0912-3X0X0X3
0915-9X8X5X3
0919-2X4X8X1

 280,000 ریال
 1,000,000ریال
1,000,000 ریال
 100,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
 1,000,000 ریال
 275,000 ریال

برندگان روز دوازدهم جشنواره بومرنگ
جمعه یکم آذر

0935-6X2X5X7
0913-1X3X5X2
0919-3X9X3X7
0912-7X1X5X5
0914-1X3X2X7
0935-3X1X7X0
0914-4X5X3X2
0915-5X4X2X1
0919-8X7X7X7
0936-9X9X4X3

10,000 ریال
200,000 ریال
440,000 ریال
1,000,000 ریال
10,000 ریال
1,000,000 ریال
55,000 ریال
1,000,000 ریال
300,000 ریال
25,000 ریال

برندگان روز یازدهم جشنواره بومرنگ
پنج شنبه سی‌اُم آبان

0912-7X3X3X3
0912-6X3X3X0
0903-5X4X0X6
0914-4X6X4X8
0911-2X0X7X4
0912-2X8X5X6
09128X0X1X9
0917-2X9X1X6
0903-5X5X9X7
0912-1X9X9X8

600,000 ریال
1,000,000 ریال
81,750 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
650,000 ریال
586,500 ریال
44,000 ریال
138,000 ریال

برندگان روز دهم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه بیست و نهم آبان

0912-4X7X6X2
0912-6X0X9X3
0919-2X0X6X2
0912-6X8X6X8
0912-1X8X5X6
0938-0X0X6X1
0935-5X7X4X3
0921-5X8X2X2
0939-3X9X3X6
0914-4X9X0X9

589,950 ریال
961,100 ریال
1,000,000 ریال
245,000 ریال
168,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
517,500 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال

برندگان روز نهم جشنواره بومرنگ
سه شنبه بیست و هشتم آبان

0912-4X6X5X6
0936-8X6X4X0
0912-3X5X9X9
0903-5X9X6X2
0905-3X0X9X2
0919-1X1X8X2
0912-5X8X3X5
0939-5X9X4X9
0936-6X7X6X7
0912-1X3X8X6

1,000,000 ریال
100,000 ریال
502,200 ریال
1,000,000 ریال
788,000 ریال
596,500 ریال
1,000,000 ریال
276,000 ریال
123,500 ریال
300,000 ریال

برندگان روز هشتم جشنواره بومرنگ
دوشنبه بیست و هفتم آبان

0912-5X2X8X8
0914-3X6X7X4
0990-1X9X6X0
0935-7X3X5X1
0992-8X3X1X9
0910-7X2X3X3
0918-6X5X0X0
0910-0X3X4X1
0910-2X2X0X1
0935-2X5X5X9

1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
20,000 ریال
212,000 ریال
70,000 ریال
1,000,000 ریال
20,000 ریال
1,000,000 ریال
40,000 ریال
100,000 ریال

برندگان روز هفتم جشنواره بومرنگ
یکشنبه بیست و ششم آبان

0935-3X0X2X3
0912-2X0X6X6
0938-1X6X8X8
0936-5X0X7X2
0921-3X2X5X6
0933-6X0X0X3
0935-4X1X2X0
0918-3X6X1X9
0937-1X8X8X6
0933-2X1X8X3

750,000 ریال
20,000 ریال
5,000 ریال
520,000 ریال
100,000 ریال
500,000 ریال
950,000 ریال
220,460 ریال
377,000 ریال
223,450 ریال

برندگان روز ششم جشنواره بومرنگ
شنبه بیست و پنجم آبان

0903-9X3X0X8
0912-7X4X5X8
0933-8X2X4X4
0935-2X1X4X1
0912-6X6X6X3
0912-3X0X8X8
0919-9X1X0X7
0930-7X5X4X2
0912-5X2X6X6
0930-1X1X1X6

1,000,000 ریال
220,000 ریال
743,000 ریال
1,000,000 ریال
401,650 ریال
1,000,000 ریال
400,000 ریال
828,000 ریال
424,000 ریال
222,000 ریال

برندگان روز پنجم جشنواره بومرنگ
جمعه بیست و چهارم آبان

0919-2X1X7X7
0937-7X3X3X3
0915-4X6X7X5
0912-6X4X3X2
0921-3X6X0X1
0912-4X1X9X4
0937-8X8X5X4
0910-0X9X9X2
0919-1X4X1X6
0912-8X2X0X5
0912-8X8X6X6
0916-7X9X3X8
0935-8X9X9X9
0919-2X8X9X2
0910-0X2X7X0
0914-0X8X5X3
0914-2X0X1X9
0937-8X6X2X8
0901-6X2X5X7
0938-4X4X4X8
0913-5X1X6X5
0901-3X1X6X3
0939-1X0X7X2
0903-9X5X8X8
0913-8X0X0X5

1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
1,000,000 ریال
987,000 ریال
10,000 ریال
10,000 ریال
50,000 ریال
10,000 ریال
20,000 ریال
110,000 ریال
125,000 ریال
600,000 ریال
390,000 ریال
365,000 ریال
483,000 ریال
527,499 ریال

برندگان روز چهارم جشنواره بومرنگ
پنج شنبه بیست و سوم آبان

0919-1X3X3X2
0937-1X9X9X1
0912-1X6X1X6
0912-2X5X5X0
0936-0X6X3X0
0912-2X2X9X2
0912-7X3X0X1
0912-1X1X7X7
0936-0X2X5X2
0901-6X6X8X3

599,600 ریال
561,000 ریال
240,000 ریال
72,000 ریال
551,500 ریال
100,000 ریال
59,950 ریال
20,000 ریال
253,450 ریال
50,000 ریال

برندگان روز سوم جشنواره بومرنگ
چهارشنبه بیست و دوم آبان

0914-2X0X3X0
0918-5X9X0X7
0918-6X9X1X2
0911-9X2X9X5
0919-2X0X0X5
0912-4X3X4X8
0933-7X6X4X7
0912-3X4X1X1
0912-7X3X8X8
0919-7X8X4X8

928,200 ریال
100,000 ریال
130,000 ریال
85,000 ریال
1,000,000 ریال
270,000 ریال
200,000 ریال
60,000 ریال
320,460 ریال
1,000,000 ریال

برندگان روز دوم جشنواره بومرنگ
سه شنبه بیست و یکم آبان

0938-2X1X3X3
0919-9X7X9X3
0912-8X3X2X2
0935-6X7X8X4
0939-1X5X1X0
0935-3X6X0X3
0910-2X5X0X0
0990-9X6X7X5
0918-5X1X7X1
0918-3X1X5X3

10,000 ریال
50,000 ریال
25,000 ریال
50,000 ریال
40,000 ریال
50,000 ریال
10,000 ریال
50,000 ریال
20,000 ریال
50,000 ریال

برندگان روز یکم جشنواره بومرنگ
دوشنبه بیستم آبان

0912-0X6X1X2
0992-1X8X9X3
0913-7X6X4X1
0919-3X7X9X7
0935-1X4X9X8
0919-4X0X4X5
0912-7X0X4X9
0912-4X2X9X8
0930-9X2X0X4
0935-5X2X5X3

1,000,000 ریال
643,100 ریال
5,000 ریال
1,000,000 ریال
60,000 ریال
60,000 ریال
5,000 ریال
1,000,000 ریال
100,000 ریال
933,200 ریال